The 239-pound Master of Menace (soit environ 108 kg)

[via]